Setting up Markdown Editor in Sublime Text 3

Công cụ cần có:

 • Sublime Text 3
 • Plugin Markdown Editing, Markdown Preview

Thực hiện

Bước 1: Cài đặt Package Control

 • Cài đặt ST3, download tại đây
 • Mở ST3, nhấn tổ hợp phím Ctr+` và nhập code sau:
1
import urllib.request,os,hashlib; h = '2915d1851351e5ee549c20394736b442' + '8bc59f460fa1548d1514676163dafc88'; pf = 'Package Control.sublime-package'; ipp = sublime.installed_packages_path(); urllib.request.install_opener( urllib.request.build_opener( urllib.request.ProxyHandler()) ); by = urllib.request.urlopen( 'http://packagecontrol.io/' + pf.replace(' ', '%20')).read(); dh = hashlib.sha256(by).hexdigest(); print('Error validating download (got %s instead of %s), please try manual install' % (dh, h)) if dh != h else open(os.path.join( ipp, pf), 'wb' ).write(by)
 • Khởi động lại ST3

Bước 2: Cài đặt Plugins

 • Vào Preferences > Package Control > Install Package > Nhập Markdown Editing
 • Tương tự nhưng nhập Markdown Preview
 • Chờ cài đặt xong, khởi động lại ST3

Bước 3: Cài đặt phím tắt

 • Thiết lập phím tắt để sử dụng Markdown Preview:
  Vào Preferences > Key Bindings - User nhập (Bạn có thể sử lại alt+m thành phím tắt mà bạn muốn) sau đó lưu lại:
1
2
3
[
{ "keys": ["alt+m"], "command": "markdown_preview", "args": {"target": "browser", "parser":"markdown"} }
]
 • Khởi động lại ST3

Bước 4: Kiểm tra thử

 • Test xem như thế nào, tạo file *.md, nhập thử đoạn markdown:
1
2
3
4
5
### Credits / Thanks
* Alexis Metaireau / Pelican
* Digital Surgeons / Gumby Framework
* Twitter Bootstrap
* traeblain for his [makefile](https://gist.github.com/traeblain/4252511) gist for building Pelican on Windows
 • Nhấn tổ hợp phím alt+m (mặc định) hoặc tổ hợp phím mà bạn đã cài đặt để xem trước trên trình duyệt.