Một khi biết mình nhỏ bé thì tâm hồn bắt đầu sẽ lớn. - DSK

Find me on , and .

Writing